Werking
----------------------

Het vergistingsproces in het kort…

Vergisting is eenvoudig voor te stellen als een gecontroleerde vertering of compostering waarbij het vrijgestelde biogas opgevangen wordt. Dit is vergelijkbaar met de werking van de maag van een koe. Dus dient ook de vergister dagelijks gevoed te worden afhankelijk van de inkomende producten en hun gasopbrengst per ton.

Eens deze producten in de vergister zitten worden zij permanent opgemengd en op temperatuur gehouden
van om en bij de 37 °C tot en met maximum 41 °C.

Een anaeroob klimaat in combinatie met het mengen en de temperatuur creëren een optimale atmosfeer zodat verschillende soorten bacteriën er kunnen voor zorgen dat er een omzetting plaatsvindt van organische stof naar het uiteindelijke biogas.
Deze omzetting genereert het totaal input volume met slechts 15 percent in gasvorm.

Het vrijgekomen gas wordt voorbehandeld om zwavel te verwijderen en wordt gekoeld naar 12°C om het vocht uit het biogas te verwijderen zodat deze twee belangrijke parameters geen schade kunnen veroorzaken op de warmtekrachtkoppeling, ook WKK genoemd.

De WKK is een gasmotor die het methaangas verbrandt. Deze krachtontwikkeling brengt twee soorten energie met zich mee. Enerzijds de elektriciteit afkomstig van de generator aangedreven door de gasmotor, anderzijds de warmte afkomstig van de gasmotor.
Deze warmte is een samenstelling van drie verschillende warmtebronnen binnen de gasmotor.

Warmte uit:
- koeling van de rookgassen (van 450°C naar 110°C)
- radiatorkoeling
- koeling van de intercooler

Elke warmtebron heeft zijn apart doeleinde. Warmte uit de rookgaskoeler wordt gebruikt om het eindproduct, het effluent, in te dikken.
Met dit procedé kunnen we 2/3de van onze vloeistofcapaciteit van het eindproduct ontdoen van water door de verdamping die teweeg komt van het opwarmen van het effluent. Het effluent biedt geen enkele negatieve nevenwerking bij het opwarmen tot circa 45°C omdat het effluent reeds ontdaan is van NH³ ammoniakale stikstof.

(ammoniakale
stikstof- vervluchig- geurhinder)

De andere twee warmtebronnen worden gebruikt om de instandhouding van de temperatuur in de vergister en de verwarming van het bureel/ technische ruimte.

Alle resterende volumen dienen terug een nieuwe afzetweg te vinden op de Vlaamse cultuurgronden.
Hierover leest u meer bij output.

Aangezien er quasi weinig overschot aan bemestingsareaal in Vlaanderen heerst, is er gekozen om het eindproduct na te behandelen.
Het product dat reeds vergist is, ook wel digestaat genoemd, wordt gescheiden in een steekvaste en in een vloeibare fractie.
De steekvaste fractie wordt aangeboden ter verbetering van de bodemstructuur.
De vloeibare fractie wordt door middel van denitrificatie en nitrificatie omgevormd tot effluent.

Deze nabehandeling zorgt ervoor dat de aanwezige stikstof (NH³) omgezet wordt naar nitraat en van nitraat naar stikstofgas, wat onschadelijk en geurloos is! Dit maakt de stikstof in het effluent 100% werkzaam en direct beschikbaar bij het aanwenden.
Op deze manier kan G.S.L. bvba eindproducten aanbieden van zeer hoge en stabiele kwaliteit.
Om dit effluent geconcentreerder te maken wordt het ingedampt onder het principe van een au bain marie.
Enerzijds geeft het indampen een geconcentreerdere inhoud anderzijds een vermindering aan transport van
28% ten opzichte van het inputvolume! Of 300 vrachtwagens op jaarbasis…